• Telefon: 511-283-062
 • Napisz do nas: swimandyou@gmail.com
 • Godziny pracy: 09:00-20:00

Statut

STATUT
STOWARZYSZENIA PŁYWANIA SWIM & YOU

Rozdział 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny

§1

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: STOWARZYSZENIE PŁYWANIA SWIM & YOU
  zwane dalej Stowarzyszeniem
 2. Siedziba Stowarzyszenia Pływania Swim & You mieści się pod adresem
  ul. Zamojska 17/35 08-400 Garwolin
 3. Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem miasta Garwolin.
 4. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony
 5. Stowarzyszenie jest klubem sportowym i działa na podstawie art. 4 ust. 7 ustawy o sporcie.

§2

 1. Klub działa na podstawie:
  Ustawy o sporcie (Dz.U. z 2023 r. poz. 2048),
  Ustawy Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. 2020 r. poz. 2261)

Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2023 r. poz. 571)
oraz niniejszego Statutu.

§3

 1. Posiada osobowość prawną
 2. Stowarzyszenie może tworzyć grupy pływające działające w ramach stowarzyszenia

§4

 1. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej
 2. Do realizacji określonych celów statutowych klub może zatrudniać pracowników
 3. Cały dochód z działalności Stowarzyszenia przeznaczony jest na działalność statutową Stowarzyszenia

§5

 1. Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 2

§ 6.Cele i środki działania

Celami Stowarzyszenia są:

 1. działanie w upowszechnieniu umiejętności pływania, a w szczególności nauki pływania dzieci, młodzieży i dorosłych,
 2. popularyzacja, upowszechnienie oraz rozwój sportu pływackiego,
 3. korygowanie zaburzeń statyki ciała i przeciwdziałanie pogłębianiu się ich
 4. działanie na rzecz sportu, rekreacji i turystyki
 5. promocja, popieranie i upowszechnianie idei zdrowego stylu życia, w tym aktywnego wypoczynku i uprawiania sportu,
 6. aktywizacja społeczna i poprawa jakości życia osób starszych, stymulowanie rozwoju osobistego, sprawności fizycznej i intelektualnej poprzez zajęcia rekreacyjno-sportowe, edukacyjne,
 7. udział w imprezach sportowych, kulturalnych, rekreacyjnych, turystycznych na terenie kraju,
 8. wychowanie dzieci i młodzieży poprzez kulturę fizyczną, aktywność ruchową i sport

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. prowadzenie podstawowej nauki pływania dzieci, młodzieży i dorosłych
 2. dążenie do wprowadzenia systematycznego szkolenia sportowego pływania
 3. organizację zajęć korekcyjno-kompensacyjnych,
 4. prowadzenie praktycznych zajęć z zakresu kultury fizycznej i rekreacji promujących zdrowy

styl życia i prawidłowe odżywianie, organizowanie wycieczek turystycznych,

 1. organizowanie prelekcji i spotkań z ludźmi sportu, kultury, nauki
 2. organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych, turystycznych,
 3. organizowanie zajęć sportowo-rekreacyjncyh, wspólnych treningów, obozów sportowych, półkolonii, wyjazdów na imprezy sportowe,
 4. pozyskiwanie środków finansowych koniecznych do realizacji postawionych celów
 5. promowanie swojej działalności w mediach i internecie,
 6. współpracę i wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia, prowadzenie działalności mającej na celu integrację członków Stowarzyszenia poprzez aktywność rekreacyjną
  i towarzyską, poprzez sport, rekreację, turystykę przeciwdziałanie uzależnieniom
  i patologiom społecznym,
 7. działanie na rzecz rodziny, pomoc najmniej zamożnym,

Rozdział 3

Członkowie – prawa i obowiązki.

§ 7

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na;

zwyczajnych,

wspierających

§ 8

Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą zostać uczniowie szkół podstawowych
i średnich, ich rodzice, nauczyciele, trenerzy oraz sympatycy sportu, przyjęci przez Zarząd
na podstawie pisemnej deklaracji.

W imieniu małoletnich pisemną deklarację podpisują rodzice lub ich opiekunowie prawni,
w której zobowiązują się do regularnego opłacania składek członkowskich i miesięcznych opłat zajęciowych w wysokości określonej przez Zarząd.

Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, będący członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia, mogą za zgodą przedstawicieli ustawowych korzystać z biernego i czynnego prawa wyborczego ale nie mogą zasiadać w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia

Małoletni poniżej 16 roku życia, nie mają prawa udziału w głosowaniu na walnych zebraniach członków oraz nie korzystają z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Klubu.

Członkiem wspierającym mogą być osoby prawne i osoby fizyczne, uznające i wspierające cele Stowarzyszenia, deklarujące pomoc materialno – finansową


§ 9

Członkowie zwyczajni mają prawo do:

 1. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia z zastrzeżeniem warunków art. 3 ust. 2-3 ustawy „Prawo o stowarzyszeniach” dotyczących małoletnich
 2. Korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia
 3. Udziału w zebraniach, wykładach oraz wszelkich imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie
 4. Zgłaszanie wniosków, co do działalności Stowarzyszenia

§ 10

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

 1. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
 2. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
 3. regularnego opłacania składek,
 4. przyczyniania się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia,
 5. dbania o dobre imię Stowarzyszenia.

§ 11

1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca

pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

2. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie decyzji

Zarządu.

3. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń,

przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia

§ 12

Członkowie wspierający nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego,

mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym

posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

§ 13

1. Utrata członkostwa następuje na skutek:

a) Pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,

b) Wykluczenia przez Zarząd z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz

Stowarzyszenia,

c) Notorycznego braku udziału w pracach Stowarzyszenia,

d) Śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

2. Wykluczenie członka następuje uchwałą Zarządu.

3. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa, zainteresowanemu przysługuje

odwołanie do Walnego Zebrania członków.

4.Uchwała Walnego Zebrania członków jest ostateczna

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

Dział 1

Postanowienia ogólne

§ 14

Władzami Stowarzyszenia są:

a) Walne Zebranie Członków

b) Zarząd

c) Komisja Rewizyjna

§ 15

Kadencja wszystkich wybieranych władz Stowarzyszenia trwa 4 lata.

§ 16

Uchwały wszystkich władz Oddziału Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą

większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania

w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków,

o ile termin był podany w zawiadomieniu, pozostałe zapisy statutu nie stanowią inaczej.

§ 17

W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji

uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie

organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu

organu.

Dział 2

Walne Zebranie.

§ 18

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zebraniu

Członków biorą udział:

a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,

b) z głosem doradczym – członkowie wspierający oraz zaproszeni goście.

2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

3. Walne Zebranie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na rok przez Zarząd

Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków,

co najmniej na 10 dni przed terminem Zebrania.

4. Walne Zebranie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane

przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek,

co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

5. Uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów.

§ 19

1. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,

b) uchwalania zmian statutu,

c) wybór Prezesa Stowarzyszenia, Zarządu, Komisji Rewizyjnej,

d) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,

e) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

f) zatwierdzanie regulaminów opracowanych przez Zarząd, uchwalanie budżetu,

g) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz

Stowarzyszenia,

h) wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia, rozpatrywanie i zatwierdzanie

sprawozdań władz Stowarzyszenia,

i) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub

jego władze,

j) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu i orzeczeń Komisji Rewizyjnej,

podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

k) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady.

2. Uchwały w przedmiocie odwołania Prezesa, członków Zarządu oraz członków Komisji

Rewizyjnej wymagają bezwzględnej większości głosów, przy obecności, co najmniej

50% członków stowarzyszenia.

Dział 3

Zarząd

§ 20

1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie

z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

2. Zarząd składa się z przynajmniej 2 osób : Prezesa i Wiceprezesa.

3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, co najmniej raz na kwartał.

§ 21

1. Do kompetencji Zarządu należy:

a) realizacja celów Stowarzyszenia,

b) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,

c) sporządzanie planów pracy i budżetu,

d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,

e) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku

Stowarzyszenia,

f) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz, zwoływanie Walnego Zebrania

Członków,

g) składanie sprawozdań z działalności na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia

h) przyjmowanie i skreślanie członków, opracowanie regulaminów wewnętrznych

dotyczących realizacji celów statutowych.

2. Dla ważności uchwał Zarządu Stowarzyszenia konieczna jest obecność, co najmniej ½

liczby członków Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa, w przypadku równego

rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa.

3. Członkiem Zarządu Stowarzyszenia nie może być osoba będąca członkiem Komisji

Rewizyjnej. Członkowie Zarządu Stowarzyszenia nie mogą być skazani prawomocnym

wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo

skarbowe.

4. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenia za czynności wykonywane

w związku z pełnioną funkcją. Decyzje w tym zakresie podejmuje Walne Zebranie Członków.

5. W umowach między Stowarzyszeniem a członkiem Zarządu oraz w sporach z nim

Stowarzyszenie reprezentuje członek Komisji Rewizyjnej wskazany w uchwale tego

organu lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zebrania Członków.

Dział 4

Komisja Rewizyjna.

§ 22

1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia,

kontroluje jego działalność nie rzadziej niż raz w roku.

2. Komisja Rewizyjna składa się przynajmniej z dwóch osób: Przewodniczącego i Członka.

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej stanowią organ odrębny od organu zarządzającego i nie

podlegającemu mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru, przy czym

członkowie Komisji Rewizyjnej (art. 20 ustawy o organizacjach pożytku publicznego

i wolontariacie):

a) nie mogą być członkami organu Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku małżeństwa,

wspólnego pożycia, pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej ścigane

z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

§ 23

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a) kontrolowanie działalności Stowarzyszenia,

b) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków,

c) prawo żądania zwołania Walnego Zebrania Członków oraz zebrania Zarządu,

d) składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,

e) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

Rozdział 6

Majątek i fundusze Stowarzyszenia

§24

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje:

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn, spadków, zapisów,

d) z dotacji i ofiarności publicznej.

2. Wszelkie środki pieniężne, mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.

3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje

Zarząd.
5. Do reprezentowania Stowarzyszenia upoważnieni są Prezes i Wiceprezes – jednoosobowo,

bądź Skarbnik.

6. Majątek Stowarzyszenia nie może być przeznaczany na:

a) udzielanie pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku

do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie,

członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim,

wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,

pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani

z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

b) przekazywanie na rzecz członków Stowarzyszenia, członków organów lub pracowników

oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,

w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych

warunkach,

c) wykorzystywanie na rzecz członków Stowarzyszenia, członków organów lub pracowników

oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to

wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

d) zakup towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji,

członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż

w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

§ 25

1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje

Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością głosów – (dwóch trzecich),

przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób

jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

3. Wszelkie oświadczenia i zawiadomienia skierowane do członków Stowarzyszenia mogą być

dokonywane w formie listu poleconego bądź drogą poczty elektronicznej.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy Prawa

o Stowarzyszeniach.