• Telefon: 511-283-062
  • Napisz do nas: swimandyou@gmail.com
  • Godziny pracy: 09:00-20:00

Regulamin

REGULAMIN SZKOŁY PŁYWANIA SWIM & YOU

1. Uczestnictwo w zajęciach jest możliwe po dokonaniu wpłaty za cały semestr według harmonogramu płatności Szkoły Pływania SWIM & YOU.
2. Klient, uczestnik zajęć zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania Regulaminu Pływalni i Regulaminu Szkoły Pływania SWIM & YOU.
3.Przed przystąpieniem do kursu wszyscy uczestnicy podpisują umowę o (w przypadku osób nieletnich podpisuje rodzic/opiekun):  stanie zdrowia uczestnika, zapoznaniu  się i  akceptacji regulaminu zajęć, zgodzie na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku uczestnika.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

1.Czas trwania zajęć wynosi 45 lub 30 min.
2.Uczestnicy kursu zobowiązani są do punktualnego przyjścia na zajęcia. Należy być 5 min przed zajęciami na płycie pływalni.
3.Rodzice młodszych dzieci po przebraniu przyprowadzają je na miejsce wyznaczone przez trenera. Po skończonych zajęciach rodzic ma obowiązek odebrać dziecko.
4.Uczestnicy zajęć grupowych przebywający na pływalni  dłużej niż 75 minut dokonują dodatkowej opłaty według cennika pływalni.
5.Każdy uczestnik kursu musi posiadać własny strój kąpielowy, klapki, ręcznik i czepek.
6.Lekcje odbywają się zgodnie z ustalonym harmonogramem.
7.Uczestnicy zobowiązani są do stosowania się do uwag prowadzącego zajęcia.

NIEOBECNOŚCI I REZYGNACJA Z KURSU

1. Nieobecność uczestnika należy zgłosić dzień przed zajęciami do godz. 21, telefonicznie lub mailowo, po tym terminie nieobecność będzie nieusprawiedliwiona.
2. Zajęcia grupowe – nieobecność można odrobić tylko i wyłącznie w przypadku przewlekłej choroby lub sytuacji losowej-  raz w semestrze po wcześniejszym wysłaniu smsa z pytaniem o odrobienie zajęć
3. Zrezygnować z zajęć można w dowolnym czasie, Szkoła Pływania zwraca 40% pozostałej należności za niewykorzystane zajęcia

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sytuacji niezrealizowanych zajęć z przyczyn technicznych (np. awaria urządzeń na basenie, event na pływalni), Szkoła Pływania zobowiązuje się zrealizować te zajęcia w innym terminie bądź przedłużyć kurs o taka samą ilość jednostek. 
2. Szkoła Pływania SWIM & YOU zastrzega sobie prawo do łączenia grup, zmian godzin zajęć oraz zmian cennika zajęć z przyczyn od niej niezależnych. 
3. Szkoła pływania SWIM & YOU nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione mienie na pływalni i w szatni.
4. Szkoła Pływania SWIM & YOU zapewnia uczestnikom zajęć wykwalifikowaną kadrę trenersko-instruktorską.
5. Szkoła pływania SWIM & YOU bierze pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo każdego uczestnika wyłącznie podczas trwania jego zajęć. Poza  czasem trwania zajęć za dzieci pozostające na hali basenowej odpowiadają rodzice lub prawni opiekunowie.